Προκήρυξη Προγράμματος Erasmus+ εαρινού εξαμήνου 2015-2016

Από το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων ανακοινώνεται ότι όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να μετακινηθούν  για σπουδές στα πλαίσια του Ευρωπ.Προγράμματος  ERASMUS  + για  το χειμερινό εξάμηνο 2015-2016   σε αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα με το οποίο έχουμε συνεργασία, μπορούν να υποβάλουν τις αρχικές τους αιτήσεις από 09-10-2015  έως  30-10-2015

         Δευτέρα – Παρασκευή   ώρες  11.00 π.μ.- 13.00 μ.μ.

 στο Tμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων  ( 1ος όροφος , γραφείο 6 , κ. Σοφία Τσαρούχα ) ή ηλεκτρονικά στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">eu@teiser.gr

  

 1. Κριτήρια Συμμετοχής Φοιτητών- Φοιτητριών

Α) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

  Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το πρόγραμμα ERASMUS+ έχουν  φοιτητές/τριες  που: 

 • είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+.
 • είναι υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών σε  Ίδρυμα  Ανώτατης   Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή μόνιμοι κάτοικοι στην Ελλάδα  
 • έχουν ολοκληρώσει το πρώτο  έτος σπουδών.  

Β) ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 1. Να έχουν περατώσει το 80% των μαθημάτων Α και Β εξαμήνου του πρώτου έτους.
 2. Πτυχίο  ξένης  γλώσσας. Ως  ελάχιστο επίπεδο  γλωσσομάθειας κρίνεται  το Β2 ( Lower ). Η γλωσσική επάρκεια αφορά στη γλώσσα που γίνονται τα μαθήματα στο  Ίδρυμα  υποδοχής. Οι φοιτητές πρέπει να προσκομίζουν τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών. Στην τελική επιλογή των φοιτητών λαμβάνεται υπόψη το ανώτερο επίπεδο γλωσσομάθειας.
 3. Σε περίπτωση ισοψηφίας λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος όπως αυτός προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία .

2. Δικαιολογητικά

Οι φοιτητές που πληρούν προϋποθέσεις και τα κριτήρια  και αφού συμβουλευτούν τις  Πανεπιστημιακές συνεργασίες  του ιδρύματός μας (επισυναπτόμενο αρχείο),  καλούνται να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

(α) Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (επισυναπτόμενο αρχείο)

(β) Αναλυτική βαθμολογία

(δ) Αντίγραφα των πτυχίων της ξένης γλώσσας που κατέχουν

(ε) Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου

Επισημαίνεται ότι  :

 1. Οι φοιτητές που θα επιλεγούν θα ειδοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν ώστε να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν τα ειδικά έντυπα Erasmus στην αγγλική γλώσσα που αφορούν την εγγραφή, τη δήλωση μαθημάτων, τη στέγαση, κτλ.(applicationform, learningagreement, transcriptofrecordsetc.) Σε ορισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού η υποβολή των παραπάνω εγγράφων γίνεται online. Αυτό θα το διαπιστώσουν οι φοιτητές επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Ιδρύματος που τους ενδιαφέρει , στη λίστα με τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια. Επίσης, θα πρέπει να προσέξουν την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων (applicationdeadline).   
 2. Οι φοιτητές που έχουν μετακινηθεί για ένα εξάμηνο κατά τη διάρκεια του προγράμματος LLPErasmus (2007-2014) έχουν το δικαίωμα επιπλέον μετακίνησης ενός εξαμήνου στο νέο πρόγραμμα  Erasmus+ (2014 -2020). Ανώτατο όριο μετακίνησης συνολικά 12 μήνες.
 3. Όσον αφορά τη γλώσσα διδασκαλίας στο Ίδρυμα υποδοχής , επισημαίνεται ότι στα περισσότερα Πανεπιστήμια η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική. Στα Πανεπιστήμια της Γαλλίας , της Ιταλίας και  σε ορισμένα της Γερμανίας και της Πορτογαλίας τα μαθήματα προσφέρονται στην Εθνική γλώσσα δηλ. Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά και Πορτογαλικά. Επισημαίνεται ότι στον πίνακα με τις Πανεπιστημιακές Συνεργασίες του Ιδρύματός μας αναφέρεται η γλώσσα στην οποία προσφέρονται τα μαθήματα στους εισερχόμενους φοιτητές Erasmus.
 4. Οι φοιτητές στη συμφωνία σπουδών (learningagreement)  πρέπει να συμπληρώνουν 30 πιστωτικές μονάδες ( ECTS) το εξάμηνο. Οι φοιτητές που διανύουν μεγαλύτερα εξάμηνα σπουδών , πρέπει να διαθέτουν επαρκή αριθμό μαθημάτων , ώστε να συμπληρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων ( 30 ECTS).
 5. Στο πρόγραμμα Erasmus+,διατίθενται δωρεάν  από 1-1-2015 διαδικτυακά (online)  μαθήματα Γλωσσικής Προετοιμασίας των φοιτητώνπου πρόκειται να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση και των οποίων η κύρια  γλώσσα διδασκαλίας ή εργασίας τους είναι τα Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά,  Ισπανικά, Γαλλικά και Ολλανδικά. Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετακίνηση τους αποτελεί η online γλωσσική   αξιολόγηση  της γλωσσικής τους επάρκειας. Η διάρκεια των μαθημάτων γλωσσικής  προετοιμασίας καλύπτει όλη την περίοδο μετακίνησης των φοιτητών για σπουδές ή  πρακτική άσκηση. Επισυνάπτονται στο παρόν αναλυτικές οδη γίες .
 6.  Επιπρόσθετα επισυνάπτεται νέος πίνακας με τη μηνιαία επιχορήγηση του φοιτητή ανά χώρα υποδοχής του προγράμματος Erasmus + για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.
 7. Εάν η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνει ηλεκτρονικά και δεν υπάρχει η δυνατότητα επισύναψης των δικαιολογητικών( με scanner ) ,  απαιτείται η προσκόμιση  τους μετά την υποβολή της αίτησης  ή η αποστολή τους ταχυδρομικά στο Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων.
 8. Για τους επιλεγέντες θα ακολουθήσει ενημερωτική συνάντηση για τη διαδικασία ένταξής τους στο πρόγραμμα, την προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την συμπλήρωση των συμβάσεων του ΙΚΥ που θα ακολουθήσει, χρήσιμες πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο της επιλογής τους και την επίλυση οιονδήποτε αποριών που θα προκύψουν.
 9. Χρήσιμοι σύνδεσμοι: 

-Iστοσελίδα Ι.Κ.Υ. / Εθνική Μονάδα Erasmus+ :  http://www.iky.gr/erasmusplus-ka1/anotatiekpaideusi-ka1

-Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

 

 

                                         Από το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών  Σχέσεων

                                              Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 

espa