Κριτήρια επιλογής

Για το Ι.Κ.Υ.:

 -Φοιτητές εγγεγραμμένοι σε ‘Ιδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπ/σης κάτοχο του διευρυμένου Πανεπιστημιακού Χάρτη ERASMUS ( ExtendedEUC).

Για το Ίδρυμα:

- ‘Εγκριση της αίτησης του φοιτητή από το Συμβούλιο του Τμήματος

- Αναλυτική βαθμολογία ( από την οποία να προκύπτει ότι έχει συμπληρώσει τις διδακτικές μονάδες για την εκπόνηση της πρακτικής ).

- Πτυχίο Ξένων γλωσσών.

- Βεβαίωση ιδρύματος- επιχείρησης αποδοχής .

*και ό,τι άλλο καθορίζει το κάθε Τμήμα .

espa