Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι σπουδαστές που μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Να ανταποκρίνονται στα σχετικά με την υπηκοότητα κριτήρια. Να έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών (Α+Β εξάμηνο) και να έχουν περατώσει τα μαθήματα του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών κατά 80%.
  • Να είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ή διπλώματος που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες της ενδιαφερόμενης συμμετέχουσας χώρας.
  • Το Τμήμα να έχει υπογράψει συμφωνία για την αποστολή και υποδοχή συγκεκριμένου αριθμού σπουδαστών.
  • Η περίοδος σπουδών στο Πανεπιστήμιο υποδοχής να διαρκεί από τρείς (3) το λιγότερο μήνες και να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.
  • Ο σπουδαστής να γνωρίζει επαρκώς τη γλώσσα που ομιλείται στη χώρα υποδοχής.

Δεν δικαιούνται υποτροφίας όσοι:

  • έχουν τύχει υποτροφίας Erasmus κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη.
  • είναι ήδη πτυχιούχοι.
  • ενδιαφέρονται για έρευνα και μεταπτυχιακές σπουδές.

Οι υποτροφίες καλύπτουν και την τοποθέτηση σε εργασία (πρακτική άσκηση), με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω τοποθέτηση ακολουθείται ή προηγείται περιόδου σπουδών στο εξωτερικό τρίμηνης τουλάχιστον διάρκειας και αναγνωρίζεται από το Πανεπιστήμιο προέλευσης του σπουδαστή ως αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών του.

espa