Προϋποθέσεις συμμετοχής

Για να πραγματοποιηθεί πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα:

  •   Το Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης υποδοχής να διαθέτει Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus
  •   Να υπάρχει διμερής συμφωνία (Bilateral Agreement) μεταξύ των συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (υποδοχής και προέλευσης)
  •   Να υπάρχει γραπτή πρόσκληση για διδασκαλία (e-mail ή επιστολή) από το Ίδρυμα υποδοχής
  •   Οι εταίροι να έχουν συμφωνήσει εκ των προτέρων για το πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων που θα παραδώσει ο επισκέπτης καθηγητής. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα δεσμεύονται από το ατομικό «πρόγραμμα διδασκαλίας», το οποίο υποβάλλεται για την περίοδο κινητικότητας και το οποίο εγκρίνεται και υπογράφεται από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Κατά την επιστροφή, ο δικαιούχος θα συντάσσει σύντομη έκθεση στην οποία θα παρατίθενται τα βασικά αποτελέσματα.
espa