Τηλέφωνο

+30 23210 49115

Email

eu@teicm.gr

Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

Δευ - Παρ: 7πμ - 3μμ

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μία γενική πολιτική που στοχεύει στη διεύρυνση του Προγράμματος στα άτομα με ειδικές ανάγκες σε όλες τις δραστηριότητές της, ιδιαίτερα δε, στην εκπαίδευση. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία ατόμων, δεδομένου ότι πρέπει να υπερκεράσουν τις επιπλέον δυσκολίες που τους δημιουργεί το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν, ώστε να μετακινηθούν στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+.

Τα άτομα με αναπηρίες αντιμετωπίζονται με τη δέουσα προσοχή και σεβασμό, ενώ ιδιαίτερα μέριμνα δίνεται στην τήρηση του ιατρικού απορρήτου. Για τον πλήρη κατάλογο των αναπηριών δείτε το άρθρο 13 στο Νόμο υπ. Αριθ. 4452/2017 – ΦΕΚ 17/Τεύχος Α’/15-02-2017 .

Εκτός των ασθενειών που περιλαμβάνονται στο Ν. 4452/2017, επιλέξιμοι για να λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση είναι όλοι οι φοιτητές που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, βάσει της πρόσφατης γνωμάτευσης της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νομό.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές με ειδικές ανάγκες, θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση πρόσθετης χρηματοδότησης στο Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Ιδρύματος.

Για τις δυνατότητες πρόσθετης χρηματοδότησης που προσφέρονται στα άτομα με ειδικές ανάγκες επισκεφτείτε την αντίστοιχη ιστοσελίδα του ΙΚΥ.