Τηλέφωνο

+30 23210 49115

Email

eu@teicm.gr

Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

Δευ - Παρ: 7πμ - 3μμ

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας για την περίοδο 2014-2020 και έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2014. Αντικατέστησε τα προγράμματα της Ε.Ε που κάλυπταν όλους τους τομείς της εκπαίδευσης: το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση –Erasmus, το Leonardo da Vinci, το Comenius, το Grundtvig, το Tempus κ.ά.

Το πρόγραμμα Erasmus+ δομείται σε 3 βασικές Δράσεις (Key Actions/ΚΑ) για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία οι οποίες είναι:

Βασική Δράση 1 (KA1/ΒΔ1): Κινητικότητα των ατόμων

Υποστηρίζει σχέδια κινητικότητας που παρέχουν στους δικαιούχους τη δυνατότητα να μετακινούνται σε μια άλλη συμμετέχουσα χώρα, με σκοπό να σπουδάσουν, να δουλέψουν, να διδάξουν, να εκπαιδεύσουν και να αναπτύξουν επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες.

Η Βασική Δράση 1 / ΚΑ1 υλοποιείται σε δύο διαφορετικούς άξονες:

  1. Δράση Κινητικότητας μεταξύ Χωρών του Προγράμματος/ΚΑ103
    Οι χώρες οι οποίες αναφέρονται ως «χώρες του προγράμματος» και μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις δράσεις του Erasmus+ είναι οι ακόλουθες:
    – οι 28 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Κροατία, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο)*
    – 5 χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και Τουρκία)*Η Ελβετία, αποτελεί εξαίρεση καθώς συμμετείχε στο παρελθόν στο πρόγραμμα Erasmus ως «χώρα του προγράμματος», ενώ πλέον συμμετέχει στο Erasmus+ ως χώρα-εταίρος και χρηματοδοτεί η ίδια την εξερχόμενη και εισερχόμενη κινητικότητα.
  2. Διεθνής δράση Κινητικότητας μεταξύ χωρών του Προγράμματος και χωρών Εταίρων/ΚΑ107
    Οι χώρες που αναφέρονται ως «χώρες εταίροι» συμμετέχουν σε ορισμένες δράσεις του προγράμματος υπό συγκεκριμένους όρους. Περισσότερα για αυτές τις χώρες και τις δυνατότητες συμμετοχής τους δείτε: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_el#tab-1-1

Βασική Δράση 2 (ΚΑ2/ΒΔ2): Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών

Υποστηρίζει σχέδια κεντρικών και αποκεντρωμένων δράσεων που ενισχύουν:
– τις Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας (Αποκεντρωμένη Δράση)
-τις Συμμαχίες Γνώσης (Κεντρική Δράση)
-τις Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων (Κεντρική Δράση)
-την Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στον τομέα της νεολαίας (Κεντρική Δράση)

Βασική Δράση 3 (KA3/ΒΔ3): Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής

Υποστηρίζει τις μεταρρυθμίσεις της δημόσιας πολιτικής των Κρατών Μελών και προωθεί τη συνεργασία με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβάνοντας την ανταλλαγή καλών πρακτικών

Επίσης το πρόγραμμα Erasmus+ περιλαμβάνει:

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) που αποτελεί την Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+ https://www.iky.gr/el/erasmusplus και στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρόγραμμα http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_el

Πανεπιστημιακός Χάρτης

Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Πανεπιστημιούπολη Σερρών) συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ έχοντας πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus+ 2014-2020 (Erasmus Charter for Higher education 2014-2020).

Erasmus Charter for Higher Education: 31754-EPP-1-2014-1-GR-EPPKA3-ECHE (THE ACCREDITATION REFERENCE)
Institutional Erasmus Code: G SERRES01
PIC Number of the University: 995968065