Τηλέφωνο

+30 23210 49115

Email

eu@teicm.gr

Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

Δευ - Παρ: 7πμ - 3μμ

Κινητικότητα διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για Επιμόρφωση

Η κινητικότητα για επιμόρφωση επιτρέπει στο διδακτικό και στο διοικητικό προσωπικό των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης να συμμετάσχει σε δραστηριότητες επιμόρφωσης (εξαιρουμένης της συμμετοχής σε συνέδρια, ημερίδες) ή παρακολούθησης εργασίας σε οποιοδήποτε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, ή άλλο φορέα των επιλέξιμων χωρών (τα 28 κράτη – μέλη της Ε.Ε. και οι χώρες: Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Τουρκία και ΠΓΔΜ).

Δικαιούχοι Προγράμματος

  • Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλα τα μέλη ΔΕΠ και τα μέλη διοικητικού προσωπικού του ΤΕΙ Ηπείρου.
  • Υπήκοοι επιλέξιμων χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (τα 28 κράτη – μέλη της Ε.Ε. και οι χώρες: Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Τουρκία και ΠΓΔΜ). Οι πολίτες όλων των άλλων κρατών συμμετέχουν στο πρόγραμμα μόνο υπό τον όρο να είναι αναγνωρισμένοι ως μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας και αυτό να πιστοποιείται επίσημα.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Ο υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη γνώση της γλώσσας, στην οποία θα πραγματοποιηθεί η επιμόρφωση.

Δίνεται προτεραιότητα στο προσωπικό:

  • που ανήκει στην κατηγορία των Α.Μ.Ε.Α βάσει του Ν. 4186 (ΦΕΚ 193/17-9-2013)
  • που θα μετακινηθεί για πρώτη φορά στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus
  • που συμμετέχει στην υλοποίηση του προγράμματος Erasmus (Τμηματικοί Υπεύθυνοι, μέλη διοικητικού προσωπικού αρμόδια για θέματα Erasmus)
    που διαθέτει πιστοποιητικό που αποδεικνύει υψηλότερο επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας (επίπεδα Γλωσσομάθειας σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς: Β2,C1, C2)

Οι μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων κονδυλίων.

Θα τηρηθεί λίστα επιλαχόντων, η οποία μπορεί αργότερα να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση ακύρωσης μιας συμμετοχής ή πρόσθετης χρηματοδότησης.

Δύναται να απορριφθεί αίτηση ατόμου που επελέγη για μετακίνηση κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος και ακύρωσε τη συμμετοχή του με καθυστέρηση.

Επιχορήγηση

Η καταβολή επιχορήγησης συμβάλει στην κάλυψη δαπανών ταξιδίου και διαβίωσης της περιόδου διαμονής στο εξωτερικό. Η επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών διαβίωσης υπολογίζεται βάσει των ημερησίων ή εβδομαδιαίων ποσών αποζημίωσης ανά χώρα υποδοχής που ορίζονται από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού – ΙΚΥ.

Το ποσό της επιχορήγησης διαμορφώνεται σύμφωνα με τα ανώτατα ποσά αποζημίωσης ανά χώρα, όπως αυτά καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το εργαλείο στον παρακάτω σύνδεσμο της νέας ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4

Η κινητικότητα διδακτικού προσωπικού πρέπει να υλοποιείται το αργότερο έως 30 Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Συχνές ερωτήσεις – έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Επισκεφτείτε την αντίστοιχη ιστοσελίδα του ΙΚΥ