Τηλέφωνο

+30 23210 49115

Email

eu@teicm.gr

Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

Δευ - Παρ: 7πμ - 3μμ

Αρχικά ενημερωθείτε για τα Ιδρύματα του εξωτερικού που έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες με το Τμήμα σας και τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων στα οποία επιθυμείτε να μετακινηθείτε.

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Τμήματός σας ή / και με το Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων και να συμβουλευτείτε παράλληλα την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (Συνεργαζόμενα Ιδρύματα ) στο οποίο ενδιαφέρεστε να μετακινηθείτε.

Στη συνέχεια, υποβάλετε στο Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 2. Πιστοποιητικά Γνώσης Ξένης Γλώσσας.
 3. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας από τη γραμματεία του τμήματος σας, στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία έκδοσή της, ο συνολικός αριθμός ECTS που έχετε εξεταστεί με επιτυχία και ο μέσος όρος βαθμολογίας
 4. Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου

Συνιστάται στους φοιτητές να δηλώνουν στην αίτησή τους έως τρεις επιλογές Ιδρυμάτων με τα οποία έχει συνάψει διμερή συμφωνία το Τμήμα τους έτσι ώστε να υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές σε περίπτωση που δεν γίνουν αποδεκτοί στο πρώτο ίδρυμα της επιλογής τους.

Οι ακριβείς ημερομηνίες υποβολής της αίτησης ανακοινώνονται στην κεντρική ιστοσελίδα  και στην ιστοσελίδα του Erasmus του Ιδρύματος.

Αξιολόγηση & Επιλογή των Αιτήσεων

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών καθορίζονται με γνώμονα τη διαφάνεια και την αξιοκρατία. Δείτε τα αναλυτικά κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων στην πρόσκληση για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020 .

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, το Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων ενημερώνει το Ίδρυμα Υποδοχής και τους επιλεγμένους φοιτητές με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η επιλογή των φοιτητών του Ιδρύματος δε σημαίνει την αυτόματη και υποχρεωτική επιλογή των φοιτητών μας από το πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Κάθε Ίδρυμα Υποδοχής θέτει κάθε ακαδημαϊκό έτος τα δικά του κριτήρια επιλογής και βασιζόμενο σε αυτά και τις διμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει αξιολογεί την αίτηση που θα τους στείλετε.

Επικοινωνία με το Ίδρυμα Υποδοχής

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου στο οποίο έχετε επιλεγεί να μετακινηθείτε, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις ενέργειες τις οποίες θα σας ζητήσει να κάνετε το Ίδρυμα Υποδοχής. Συνήθως, αφού ενημερωθούν από το Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων για τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής, πολλά πανεπιστήμια στέλνουν απευθείας στους επιλεγμένους φοιτητές email το οποίο περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και έντυπα ή τα σχετικά links.

Εγγραφή στα συνεργαζόμενα ιδρύματα του εξωτερικού

Η εγγραφή του φοιτητή στο ίδρυμα υποδοχής γίνεται σε συνεργασία με τον Τμηματικό Υπεύθυνο Erasmus και το Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων.

Για την εγγραφή στο Ίδρυμα Υποδοχής είναι απαραίτητη η υποβολή αίτησης (Application Form) η οποία μπορεί να έχει έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Τις σχετικές φόρμες και οδηγίες θα τις βρείτε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Υποδοχής τις οποίες και θα πρέπει να ακολουθήσετε πιστά, καθώς πρόκειται για διαδικασία που αφορά αποκλειστικά το Ίδρυμα Υποδοχής στο οποίο θα μετακινηθείτε και διαφέρει από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο.

Σε συνεργασία με τα στελέχη του Γραφείου Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων και με τον Τμηματικό Υπεύθυνο θα πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε όλα τα απαιτούμενα έντυπα που θα σας υποδείξει το Ίδρυμα Υποδοχής.

Οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί από το Ίδρυμά τους να μετακινηθούν για σπουδές ή για πρακτική άσκηση θα πρέπει να υπογράψουν Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ για σπουδές πριν την μετακίνηση τους στο εξωτερικό.

Οι επιλεγέντες φοιτητές θα πρέπει να έχουν συμφωνήσει και να έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Μάθησης για σπουδές (Learning Agreement for studies ) με το Ίδρυμά τους και το Ίδρυμα /Φορέα Υποδοχής προκειμένου να εξασφαλίζεται η αναγνώριση της περιόδου κινητικότητας τους στο εξωτερικό.

Πριν την αναχώρηση

Οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί από το Ίδρυμά τους να μετακινηθούν για σπουδές θα πρέπει να υπογράψουν τη Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ για σπουδές πριν την μετακίνηση τους στο εξωτερικό.

Οι επιλεγέντες φοιτητές θα πρέπει να έχουν συμφωνήσει και να έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Μάθησης για σπουδές (Learning Agreement for studies ) με το Ίδρυμά τους και το Ίδρυμα /Φορέα Υποδοχής προκειμένου να εξασφαλίζεται η αναγνώριση της περιόδου κινητικότητας τους στο εξωτερικό.

Θα πρέπει να προσκομίσετε στο Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Σύμβαση Σπουδών φοιτητή
 • Αίτηση – Δήλωση
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου (στην περίπτωση που υπάρχει)

ΠΡΟΣΟΧΗ, στο σημείο αυτό θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο μετακίνησης (αεροπορικώς κ.λπ.) καθώς υπάρχει περίπτωση να απαιτείται διαβατήριο για συγκεκριμένες μετακινήσεις.

 • Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας ατομικού λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς. Ο φοιτητής, εάν επιθυμεί, μπορεί να βάλει συνδικαιούχο/ους στο λογαριασμό.
 • Φωτοαντίγραφο της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=el και http://www.ggka.gr/e111_main.htm)
 • Φωτοτυπία οικογενειακού Εκκαθαριστικού Σημειώματος από το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος.

Κατά την παραμονή στο εξωτερικό

Μετά την εγγραφή σας στο Ίδρυμα υποδοχής θα πρέπει να στείλετε στο Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Certificate of arrival , υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από το Ίδρυμα υποδοχής.

Υποβολή δικαιολογητικών ολοκλήρωσης των σπουδών στο εξωτερικό – μετά την επιστροφή

Μέσα σε ένα μήνα από την επιστροφή από το εξωτερικό, οι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν στο Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Ιδρύματος:

 1. Βεβαίωση Διάρκειας Σπουδών (από το Τμήμα Υποδοχής)
 2. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (Transcript of Records – από το Τμήμα Υποδοχής)
 3. Έκθεση Σπουδών (συμπληρώνεται διαδικτυακά)

Η ημερομηνία έναρξης και η ημερομηνία λήξης της περιόδου κινητικότητας φοιτητή βεβαιώνονται, στην περίπτωση κινητικότητας για σπουδές, μέσω του Πιστοποιητικού Αναλυτικής Βαθμολογίας, το οποίο εκδίδεται από το Ίδρυμα Υποδοχής. Ο δικαιούχος δύναται να επισυνάψει σχετική Βεβαίωση του Ιδρύματος Υποδοχής.

Οι φοιτητές υποβάλλουν την έκθεσή τους αναφορικά με τη δραστηριότητα μέσω διαδικτυακού (on-line) ερωτηματολογίου στο οποίο παρέχουν την ανατροφοδότησή τους με πραγματικές πληροφορίες, καθώς και το πως αξιολογούν οι ίδιοι την περίοδο δραστηριότητας στο εξωτερικό, την προετοιμασία της και το στάδιο που αφορά την παρακολούθηση της πορείας της δραστηριότητας. Το Ίδρυμα δύναται να ζητήσει από τους συμμετέχοντες που δεν υποβάλλουν τη σχετική αναφορά να επιστρέψουν μέρος ή ολόκληρης της επιχορήγησης που έλαβαν από κονδύλια της Ε.Ε.

Σημειώνεται ότι η έκθεση στέλνεται αυτόματα με ηλεκτρονικό τρόπο στη δηλωθείσα στη Σύμβαση Επιχορήγησης ηλεκτρονική διεύθυνση των μετακινούμενων φοιτητών.